DIY IoT ไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วย โคมไฟสนามพลังแสงอาทิตย์

DIY IoT ไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วย โคมไฟสนามพลังแสงอา […]

ESP8266 ติดต่อ water flow sensor เพื่อวัดการอัตราการไหลของน้ำ หรือ ของเหลว

ESP8266 ติดต่อ water flow sensor เพื่อวัดการอัตราการไหล […]